Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 01/09/22 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, parkingów oraz połaci dachowych w sezonie zimowym 2022/2023

         Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.09.2022 r.

          Ogłoszenie o postępowaniu nr 01/09/22

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, parkingów oraz połaci dachowych w sezonie zimowym 2022/2023.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 7:00 do 15:00 (dni robocze od poniedziałku do piątku)

Adres, e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.   Przedmiot przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, parkingów oraz połaci dachowych budynków należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz JSW Ochrona Sp. z o.o. w sezonie zimowym 2022/2023.

Zadanie 1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i parkingów:

1. Działania dotyczą lokalizacji w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicach:

    - jak  Zadanie 1 w SIWZ.

Zadanie 2. Zimowe utrzymanie dachów budynków:

1.Działania dotyczą lokalizacji w Jastrzębiu- Zdroju przy ulicach:

   - jak Zadanie 2 w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 i 4 do SIWZ.                                                          

IV.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do dnia 18.10.2022 r., do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 18.10.2022 r. godz.12:30.

V.   Termin wykonania zamówienia:

Planowany okres wykonania zamówienia: od dnia: 01.11.2022 r. i kończy się nie później niż w dniu 31.03.2023 r.

VI.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII.   Kryteria oceny ofert:

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

100%

100 pkt.

VIII.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

IX.   Termin związania ofertą:

Oferent związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.   Forma składania ofert:

  • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I.

XI.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że zawarcie umowy nie leży w jego interesie i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy, o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIII.  Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania, w każdej chwili bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XIV.   Zamawiający nie będzie domagał się wniesienia przez Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XVI. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na wybrane przez Oferenta zadanie.