Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 03/02/23 Wyłonienie Zarządcy nieruchomości Biuro Zarządu JSW S.A, Centrum Usług Wspólnych JSW S.A. oraz JSW Ochrona Sp. z o.o.

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 

Z uwagi na pilną potrzebę realizacji innych obowiązków służbowych informujemy, iż otwarcie ofert jest przeniesione na godzinę 14:00 w dniu 14 marca 2023 r. 

Zawiadomienie o dodaniu nowego zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ.

 

       Działając w oparciu o zapisy §29 Regulaminu określającego zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych, „Zamawiający może w każdym przypadku:
a) dokonać zmiany treści ogłoszenia lub Specyfikacji do dnia upływu terminu składania
 ofert(…)”.

Zamawiający zawiadamia, że z dniem 02.03.2023 r. dokonuje dodania nowego zapisu, do załącznika
 nr 4 do SIWZ (wzór umowy - paragraf 10 ust. 1), w  przedmiotowym postępowaniu nr 03/02/23 dotyczącym „Wyłonienia Zarządcy nieruchomości Biura Zarządu JSW S.A., Centrum Usług Wspólnych JSW S.A. oraz JSW Ochrona Sp. z o.o.”

 

 Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.02.2023 r.

 

Ogłoszenie o postępowaniu

 

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 03/02/23 w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy wyłonienia Zarządcy nieruchomości Biuro Zarządu JSW S.A, Centrum Usług Wspólnych JSW S.A.  oraz JSW Ochrona Sp. z o.o.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 6:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie niżej opisanymi nieruchomościami :

a)   Budynek Biura Zarządu JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 4:

  • Całkowita powierzchnia budynku wynosi: 11404,78 m2 
  • Powierzchnie dodatkowe: 6 011,00 m2
  • Teren zewnętrzny wraz z boiskiem  do siatkówki  plażowej, siłownią, pasieką oraz przyległym jarem obejmuje: 19 150,00 m2

b)    Budynek Centrum Usług Wspólnych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Armii Krajowej 56

  • Całkowita powierzchnia budynku wynosi: 3 132,65m2
  • Powierzchnie dodatkowe – 483,00 m2
  • Powierzchnia terenu zewnętrznego wynosi 8479,00 m2

c)    Siedziba Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

  • Całkowita powierzchnia budynku wynosi – 273,30 m2
  • Powierzchnia terenu  zewnętrznego wynosi 765,00 m2

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2023/Zarzadca/SIWZ_-_Zarzadca_Nieruchomosci.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.Termin składania ofert: 14.03.2023 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 14.03.2023 r. godz. 12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia : 01.04.2023 r.-31.03.2025r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert

Lp.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

100%

100pkt


IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres  [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.

XVI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.