Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 03/02/24 Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie prac związanych z myciem przeszkleń i powierzchni trudnodostępnych techniką wysokościową lub alpinistyczną w obiektach należących do JSW S.A.

                                                                                Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.02.2024 r.

 

Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 03/02/24 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie prac związanych z myciem przeszkleń i powierzchni trudnodostępnych techniką wysokościową lub alpinistyczną w obiektach należących do JSW S.A.

I.   Nazwa i adres Zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od godz. 6:00 do godz. 14:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW OCHRONA Sp. z o.o. (dalej Regulamin).

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie prac związanych z myciem przeszkleń i powierzchni trudnodostępnych techniką wysokościową lub alpinistyczną w obiektach należących do JSW S.A.

Zadanie nr 1 – Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie prac związanych z myciem przeszkleń i powierzchni trudnodostępnych techniką wysokościową lub alpinistyczną w budynku JSW S.A. Biuro Zarządu przy Al. Jana Pawła II 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadanie nr 2 –  Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie prac związanych z myciem przeszkleń i powierzchni trudnodostępnych techniką wysokościową lub alpinistyczną w budynku JSW S.A. Biura Zarządu w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 41.

Zadanie nr 3 – Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie prac związanych z myciem okien z użyciem zwyżki teleskopowej lub wysięgników teleskopowych na obiekcie JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Zadanie nr 4 – Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie prac związanych z myciem okien z użyciem technik alpinistycznych na potrzeby JSW Ochrona Sp. z o.o. na obiekcie KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie”.

Zadanie nr 5 – Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie prac związanych z myciem okien z użyciem zwyżki lub innych rozwiązań technicznych umożliwiających pracę na wysokościach – powierzchni zewnętrznych okien, obustronne mycie elewacji okiennych oraz dwustronne mycie okien na klatkach schodowych i korytarzach na obiekcie KWK „Pniówek”.

2. Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 do SWZ.

IV.   SWZ :

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2024/Mycie_okien_2024/Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia__SWZ__03_02_24.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do dnia 06.03.2024 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 06.03.2024 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu zamówienia : od dnia zawarcia umowy do  dnia 31.03.2025 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

100 %

100pkt

 

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest Ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I.

XII.    Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected] . Informacja o możliwości składania zapytań opisana została w SWZ.

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVII.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może przystąpić do wybranej przez siebie ilości zadań.

XVIII. Wizja lokalna

Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia przed  złożeniem oferty, jednakże po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Wyznaczonym pracownikiem- zgodnie z informacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia danego obiektu (załączniki nr 1 do SWZ).