Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, zgodnie
 z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO
uprzejmie informujemy, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego jest JSW Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), ul. Armii Krajowej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000712618.

2.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem JSW Ochrona Sp.  z o.o. ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jatrzębie-Zdrój lub adresem e-mail: [email protected]

3.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.    Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar JSW Ochrona Sp.  z o.o.  zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jatrzębie-Zdrój. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
a)    budynek JSW Ochrona Sp. z o.o. (wejście/wyjście, korytarze);
b)    obszar wokół budynku (parkingi).

5.    Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6.    Pani/Pana dane osobowe przechowuje się przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom za wyjątkiem instytucji uprawnionych do żądania tego typu danych.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.

10.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1.