Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 05/01/23 Dostawa środków czystości

                                                                                Jastrzębie-Zdrój, dnia 07.02.2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 05/01/23 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od godz. 6:00 do godz. 14:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej Regulamin).

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości na wymienione poniżej miejsca dostawy:

- Budynek Biura Zarządu JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 4,

- Budynek Centrum Usług Wspólnych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Armii Krajowej 56,

- Budynek Zakładu Wsparcia Produkcji w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Towarowej 1,

- Siedziba Zamawiającego JSW Ochrona w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Armii Krajowej 39,

- KWK Borynia-Zofiówka (Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Węglowej 4, Ruch Zofiówka
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6),

- KWK Jastrzębie-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Górniczej 1,

- KWK Pniówek w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18,

- KWK Budryk w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 10,

- KWK Knurów-Szczygłowice (Ruch Knurów w Knurowie przy ul. Kopalnianej 1, Ruch Szczygłowice
 w Knurowie ul. Górniczej 1,

- Siedziba JSW KOKS S.A. w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1,

- JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1,

- JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin w Radlinie przy ul. Hutniczej 1,

- JSW KOKS S.A. w byłej Koksowni Dębieńsko, Czerwionka – Leszczyny, przy ul. Przemysłowej 12,

- JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga w Zabrzu przy ul. Zamkowej 9.

W związku z rozproszoną strukturą firmy Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie prawo do składania zamówień, które będą dostarczane na inne wskazane obiekty zlokalizowane w odległości 100km od Siedziby Zamawiającego (siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający).

2. Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

IV.   SIWZ :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2023/Sr.czyst_05/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_05_01_23.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do dnia 24.02.2023 r., do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 24.02.2023 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się nie później niż w dniu: 31.03.2024 r.

VII.   Wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł, w terminie do 24.02.2023 r. do godz. 12.00, w pieniądzu z rachunku bankowego Oferenta na rachunek  61102010260000110203082153. Wadium wnoszone jest w  PLN. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Warunkiem uznania wniesienia wadium jest uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium zabezpiecza obowiązki Oferenta przez okres 90 dni od dnia otwarcia ofert. Zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określono w Regulaminie.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

90 %

90pkt

2.

Termin dostawy(C2)*

10 %

10 pkt

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Oferent związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I.

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected]

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku
nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.