Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 04/02/24 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników JSW Ochrona Sp. z o.o.

47/02/24/DZA/BW                                                                                                                                                                                                                     Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.02.2024 r.

 

 Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 04/02/24 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników JSW Ochrona Sp. z o.o.

 

I.   Nazwa i adres Zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od godz. 6:00 do godz. 14:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW OCHRONA Sp. z o.o. (dalej Regulamin) z dnia 07.11.2023 r.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników JSW Ochrona Sp. z o.o.

2. Szczegółową Specyfikację Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ (dalej SWZ).

IV.   SWZ :

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2024/Umundurowanie/Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia_SWZ_04_02_24.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do dnia 13.03.2024 r., do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 13.03.2024 r. godz.12:30.

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i kończy nie później niż po upływie kolejnych 24.miesięcy.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

80 %

80 pkt

2.

Jakość wykonania (C2)

20%

20 pkt

 

 

 

 

 

 

 

Gwarancja – minimalny wymagany okres gwarancji to 12 miesięcy.

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest Ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I.

XII.    Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego zapytania pisemnie lub drogą mailową na adres [email protected]  . Informacja o Możliwości Składania Zapytań opisana została w SWZ.

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVII. Dopuszcza się składania ofert częściowych – oferta może obejmować towary od 1 do 23 i/lub od 24 do 46 elementów asortymentu wymienionego w punkcie II ust. 2 SWZ . Ocena ofert będzie dokonywana dla każdego elementu asortymentu osobno z zastrzeżeniem punktu II ust. 3, 5 SWZ.