Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 02/01/23 Świadczenie usług podwykonawstwa Ochrony Osób i Mienia na rzecz JSW Ochrona Sp. z o.o.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.01.2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 02/01/23 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług podwykonawstwa Ochrony Osób i Mienia na rzecz JSW Ochrona Sp. z o.o.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 6:00 do 14:00 (dni robocze od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.   Przedmiot przetargu:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług podwykonawstwa ochrony osób i mienia w niżej wymienionych lokalizacjach :

Zadanie 1. JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” ul. Libowiec 45

Zadanie 2. JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” ul. Górnicza 1

2.Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

IV.   SIWZ :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2023/Podwykonawstwo_02/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_02_01_23.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: 01.02.2023 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 01.02.2022 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie 1. JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” ul. Libowiec 45 w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 01.03.2025 r.

- Zadanie 2. JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” ul. Górnicza 1 w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 01.03.2025 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

90%

90 pkt.

2.

Czas dojazdu Grupy Interwencyjnej (C2)

10%

10 pkt.

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Oferent związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I,

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może przystąpić do wybranej przez siebie ilości zadań.