Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 01/11/23 Świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie oraz podjazdów prewencyjnych w obiektach należących do JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji

61/11/23/DZA/RN                                                                                                                                                                                                                    Jastrzębie-Zdrój, dnia 30.11.2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu nr 01/11/23

JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie oraz podjazdów prewencyjnych w obiektach należących do JSW S.A.
Zakład Wsparcia Produkcji.

 

I.   Nazwa i adres Zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 6:00 do 14:00 (dni robocze od poniedziałku do piątku)

e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielenia przetargu/zamówienia:                                                       

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z warunkami Regulaminu określającego zasady przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW Ochrona Sp. z o.o.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie telefoniczne w budynku należącym do JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji (dalej ZWP) przy ul. Towarowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju oraz do podjazdów prewencyjnych na działki należące do JSW S.A. ZWP leżące w obrębie ulic Energetyków, Rozwojowa, Chlebowa, Armii Krajowej w Jastrzębiu-Zdroju.

2. Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV.   SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2023/Patrol_ZWP/Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia__SWZ__01_11_23.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do 13.12.2023 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 13.12.2023 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu zamówienia : 24 miesiące - 01.01.2024 r. - 31.12.2025 r.

VII.   Wadium:

  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C)

100%

100 pkt.

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I .

XII.   Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected] . Informacja o możliwości składania zapytań opisana została w SWZ.

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani wariantowych.