Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 01/05/23 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług przewozu osób – pracowników ochrony fizycznej na chroniony obiekt w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 1

31/05/23/DZA/BW                                                                                                                                              Jastrzębie-Zdrój, dnia 25.05.2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu nr 01/05/23

JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług przewozu osób – pracowników ochrony fizycznej na chroniony obiekt
w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 1.

 

I.   Nazwa i adres Zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 6:00 do 14:00 (dni robocze od poniedziałku do piątku)

e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielenia przetargu/zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z warunkami Regulaminu określającego zasady Przygotowania Postępowań Przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW OCHRONA Sp. z o.o.

III.   Przedmiot przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług przewozu osób – pracowników ochrony fizycznej na chroniony obiekt w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 1.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług polegających na przewożeniu pracowników Zamawiającego, dwukrotnie w ciągu doby, tam i z powrotem z wyznaczonych punktów na terenie miast Będzin i Dąbrowa Górnicza do obiektu położonego w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 1.
 2. Liczba osób przewożonych w jednym kursie to: 9 - 15 (pasażerów).
 3. Przewóz osób winien być realizowany przez siedem dni w tygodniu na dwie zmiany:
 • I zmiana – dowóz pracowników na godzinę 06.40 i odbiór pracowników ze zmiany II o godzinie 7.00
  z początkiem trasy o godz. 6.10 na przystanku Będzin ul. 11 Listopada (obok sklepu Kaufland), dalsze przystanki: Dąbrowa Górnicza Centrum - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1 i powrót do Będzina z zachowaniem odwrotnej kolejności przestanków.
 • II zmiana – dowóz pracowników na godzinę 18.40 i odbiór pracowników ze zmiany I o godz. 19.00
  z początkiem trasy o godz. 18.10 na przystanku Będzin ul. 11 Listopada (obok sklepu Kaufland), dalsze przystanki: Dąbrowa Górnicza Centrum - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1 i powrót do Będzina z zachowaniem odwrotnej kolejności przestanków.

IV.   SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2023/Przewoz_osob_23/Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia__SWZ_.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do 07.06.2023 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 07.06.2023 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

od 01.07.2023 r. do  30.06.2024 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

 • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany
  w punkcie I SWZ.

XII.   Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia
o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży
w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze,
w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych