Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 01/06/24 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie

                                                                                Jastrzębie-Zdrój, dnia 05.06.2024 r.

 

Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 01/06/24 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie.

I.   Nazwa i adres Zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od godz. 6:00 do godz. 14:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW OCHRONA Sp. z o.o. (dalej Regulamin).

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie w obiektach JSW KOKS S.A. położonych w lokalizacjach:

Zadanie 1. Siedziba JSW KOKS S.A.

                  41-800 Zabrze

                  ul. Pawliczka 1,

Zadanie 2. JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

                  42-523 Dąbrowa Górnicza

                  ul. Koksownicza 1,

Zadanie 3. JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin w Radlinie

                  44-310 Radlin

                  ul. Hutnicza 1,

Zadanie 4. JSW KOKS S.A. Dział Zagospodarowania Dębieńsko

                  44-230 Czerwionka – Leszczyny

                  ul. Przemysłowa 12,

Zadanie 5. JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga w Zabrzu

                 41-800 Zabrze

                 ul. Zamkowa 9.

2. Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 do SWZ.

IV.   SWZ :

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2024/GI_KOKS/Specyfikacja_warunkow_zamowienia_SWZ_01_06_24.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do dnia 18.06.2024 r., do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 18.06.2024 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu zamówienia : od dnia 01.07.2024 r. do dnia 30.06.2025 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

100 %

100pkt

 

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest Ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I.

XII.    Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected] . Informacja o możliwości składania zapytań opisana została w SWZ.

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVII.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może przystąpić do wybranej przez siebie ilości zadań.

XVIII. Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.