Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Sprzedaż w drodze licytacji samochód ciężarowy Isuzu D-max 1,9d nr rej. WI438HF

OFERTA SPRZEDAŻY

 

SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ISUZU D-MAX  WI  438HF

 

Cena wywoławcza: 72 000,00zł. netto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące), wadium 3 600 ,00 zł/netto, najmniejsze postąpienie: 1 000,00 zł/netto

 

Przedmiotowa sprzedaż w myśl obowiązujących przepisów podatkowych podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

 

Przetarg przeprowadzony będzie na warunkach określonych w „Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych JSW Ochrona sp. z o.o.” obowiązującym od 10.05.2022r., (Regulamin jest dostępny na stronie internetowej JSW Ochrona Sp. Z o.o.)

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w budynku siedziby JSW Ochrona Sp. z o.o.  ul. Armii Krajowej 39

w Jastrzębiu-Zdroju, w sali konferencyjnej w dniu 31.05.2022r., godz.13:00

 

Opis przedmiotu przetargu:

 

Samochód ciężarowy :                       Isuzu D-max  1,9 LSX 4WD

-    numer rejestracyjny                       WI 438HF

-   data pierwszej rejestracji                 29.05.2018

-    rok produkcji:                                2018      

-    stan licznika                                  15 000km

-   rodzaj nadwozia                             pick-up z podwójna kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy

-    maksymalna masa całkowita          3000kg

-    rodzaj silnika                                 R/4

-    pojemność silnika                          1898ccm/120kW (163KM)

-    rodzaj skrzyni biegów                    ręczna

-    rodzaj paliwa                                 diesel

-    kolor powłoki                                biały

Badanie techniczne – 26.05.2023r.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 

  1. Złożenie przez oferenta w dniu przetargu pisemnych oświadczeń, że :

- akceptuje „Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych JSW Ochrona sp. z o.o.” obowiązujący od dnia 10.05.2022r. i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

- zapoznał się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

2.Wpłata wadium najpóźniej do końca dnia 28.05.2022r. w wysokości: 3.600,00 zł + 23 % VAT, przelewem na konto: PKO BP S.A., nr rachunku 61 1020 1026 0000 1102 0308 2153 z dopiskiem
„Przetarg – licytacja, samochód ciężarowy Isuzu D-max WI 438HF”.

3.W przypadku osób fizycznych proszę w tytule przelewu dodatkowo o podanie: imienia, nazwiska i nr pesel; natomiast w przypadku firm proszę o podanie pełnej nazwy firmy i  NIP.

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w terminie określonym
w obwieszczeniu o przetargu, znajdzie się na rachunku bankowym ogłaszającego przetarg.

 

Pouczenia i zastrzeżenia :

 

1.Złożona oferta jest wiążąca od terminu rozpoczęcia przetargu do dnia zawarcia umowy.

2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden spośród uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

3. Nabywca, który w terminie określonym przez sprzedającego, lecz nie później niż w chwili zawarcia umowy, nie wpłaci całej ceny nabycia na konto podane przez sprzedającego i uchyli się od zawarcia umowy, traci prawo wynikające z przybicia oraz złożone wadium. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę w pieniądzu zostanie zwrócone po zapłacie pełnej ceny nabycia (wadium nie jest wliczane w poczet ceny nabycia i jest zwracane nabywcy).

5. Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

6. Cenę nabycia wynikającą z uzyskanego przybicia, nabywca zobowiązany jest wpłacić przed zawarciem umowy sprzedaży na konto uzgodnione wcześniej ze sprzedawcą.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatu, oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

8. Na salę w której prowadzona będzie licytacja wpuszczone zostaną jedynie osoby biorące udział w licytacji.

 

Informacje dodatkowe:

Samochód  można oglądać w m. Jastrzębie - Zdrój przy ul. Armii Krajowej 39 w godz. od 8.00 do 13.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem JSW Ochrona Sp.. z o.o.  tel. 32 42 21 217.