Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 01/02/23 Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV na potrzeby wdrożenia systemu odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na tereny przemysłowe

         Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.02.2023 r.

 

Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 01/02/23 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV na potrzeby wdrożenia systemu odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na tereny przemysłowe.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od godz. 6:00 do godz. 14:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej Regulamin).

III.   Przedmiot przetargu:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV na potrzeby wdrożenia systemu kontroli nad wjazdami oraz pobytem pojazdów samochodowych na obszarach przemysłowych.

2.Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego powstałych w okresie obowiązywania umowy tj.  od daty zawarcia umowy do 31.05.2023 r. lub wykorzystaniem budżetu umowy.

3.Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

IV.   SIWZ :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2023/CCTV_Szczyglowice/Specyfikacja_Istotnych_warunkow_zamowienia_SIWZ.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do dnia 07.03.2023 r., do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 07.03.2023 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

1. Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się nie później niż 31.05.2023 r. lub z dniem wykorzystania budżetu umowy.

2. Zamawiający zastrzega, że poziom realizacji niniejszej usługi zależny jest od potrzeb powstałych w okresie obowiązywania umowy.

VII.   Wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 752,00 zł, w terminie do 07.03.2023 r. do godz. 12.00, w pieniądzu z rachunku bankowego Oferenta na rachunek  61102010260000110203082153. Wadium wnoszone jest w  PLN. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Warunkiem uznania wniesienia wadium jest uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium zabezpiecza obowiązki Oferenta przez okres 90 dni od dnia otwarcia ofert. Zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określono w Regulaminie.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C)

80%

80 pkt.

2.

Gwarancja (G)

10%

10 pkt.

3.

Termin dostawy (T)

10%

10 pkt.

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Oferent związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I.

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową
 na adres: [email protected]

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.