Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony nr 01/05/21 "Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi przewozu osób"

PW/21/120.BW/29                                                                                                                           Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.05.2021 r.

Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 01/05/21 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi przewozu osób (dowozu i odwozu pracowników ochrony fizycznej JSW Ochrona Sp. z o.o. z obiektu przy ul. Koksowniczej 1 w Dąbrowie-Górniczej).

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 7:00 do 15:00 (dni robocze od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania
o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przewozu pracowników ochrony fizycznej JSW Ochrona Sp. z o.o.

2. Wykonawca zobowiązany będzie dowozić pracowników Zamawiającego, dwukrotnie w ciągu doby, tam i z powrotem, z wyznaczonych punktów na terenie miast Będzin i Dąbrowa Górnicza do obiektu chronionego przez Firmę JSW Ochrona Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1.

3. Maksymalna liczba przewożonych osób w jednym kursie: 9 osób.

4. Przewóz osób winien być realizowany przez siedem dni w tygodniu na dwie zmiany:

- I zmiana – dowóz pracowników na godzinę 06.40 i odbiór pracowników ze zmiany II o godzinie 7.00 z początkiem trasy o godz. 6.10 na przystanku Będzin ul. 11 Listopada (obok sklepu Kaufland), dalsze przystanki: Dąbrowa Górnicza Centrum - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1 i powrót do Będzina z zachowaniem odwrotnej kolejności przestanków.

- II zmiana – dowóz pracowników na godzinę 18.40 i odbiór pracowników ze zmiany I o godz. 19.00 z początkiem trasy o godz. 18.10 na przystanku Będzin ul. 11 Listopada (obok sklepu Kaufland), dalsze przestanki: Dąbrowa Górnicza Centrum - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1 i powrót do Będzina z zachowaniem odwrotnej kolejności przestanków.

IV.   SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2021/Przewoz/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: 02.06.2021 r. do godz. 10:00

2. Termin otwarcia ofert: 02.06.2021 r. godz.10:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

od 01.07.2021 r. do  30.06.2023 – 24 miesiące.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 8).

X.   Termin związania ofertą:

Oferent związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I SIWZ.

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych