Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony 06/10/19 "Usługi transportowe na rzecz JSW Ochrona"

01/11/19/DZA/RN                                                                                                    Jastrzębie-Zdrój, dnia 06.11.2019 r.

 

 

 

                                                       Ogłoszenie o postępowaniu

 

         JSW Ochrona Sp. z o. ogłasza postępowanie nr 06/10/19 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych pracowników ochrony fizycznej JSW Ochrona Sp. z o.o.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

III.   Przedmiot przetargu:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych pracowników ochrony fizycznej JSW Ochrona Sp. z o.o.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dowozić pracowników dwukrotnie w ciągu doby, rano
    i wieczorem z rejonu Będzina oraz Dąbrowy Górniczej do obiektu chronionego przez Firmę JSW Ochrona Sp. z o.o., w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza l, oraz dwukrotnie w ciągu doby, rano i wieczorem odwozić z obiektu chronionego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1 po zakończonej pracy do wyznaczonych punktów na terenie miast Dąbrowa Górnicza i Będzin.
  3. Ilość przewożonych osób : 8
  4. Przewóz osób będzie odbywać się w dwóch etapach :

- I etap - codziennie ok. godz. 06.10

Będzin ul. 11 Listopada (obok sklepu Kaufland) - Dąbrowa Górnicza Centrum - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1 i powrót po zmianie.

- II etap - codziennie ok. godz. 18.10

Będzin ul. 11 Listopada (obok sklepu Kaufland) - Dąbrowa Górnicza Centrum - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1 i powrót po zmianie .

  1. Czas przewozu :

- przywóz na Zakład JSW KOKS S.A.., Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1 w godz. 06.40; 18.40

- odwóz z Zakładu JSW KOKS S.A., Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1 w godz. 07.00; 19.00.

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została wysłana jako załącznik do zaproszenia.

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: 26.11.2019 r. do godz. 14:00

2. Termin otwarcia ofert: 27.11.2019 r.

VI.   Termin wykonania zamówienia:

01.01.2020 - 30.06.2021 – 18 miesięcy.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

  1. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

80 %

80pkt

2.

Termin płatności (C2)

20 %

20 pkt

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 8).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

XVII. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files/1._Specyfikacja_Istornych_Warunkow_Zamowienia_06-10-19_1_.pdf