Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 03/10/22 Sukcesywne dostawy elementów systemu wizyjnego CCTV na potrzeby wdrożenia systemu kontroli nad wjazdami oraz pobytem pojazdów samochodowych na obszarach przemysłowych

Jastrzębie-Zdrój, dnia 24.10.2022 r.

 

Ogłoszenie o postępowaniu

 

         JSW Ochrona Sp. z o. ogłasza postępowanie nr 03/10/22 w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy sukcesywnej dostawy elementów systemu wizyjnego CCTV na potrzeby wdrożenia systemu kontroli nad wjazdami oraz pobytem pojazdów samochodowych na obszarach przemysłowych

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV.

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego powstałych w okresie obowiązywania umowy tj.  od daty zawarcia umowy do 31.12.2022 r. lub wykorzystaniem budżetu umowy.

3. Zestawienie elementów przedmiotu zamówienia przedstawiono w tabeli poniżej :

Lp.

Nazwa towaru/materiału

J.m.

Ilość

 

 
   

1

Kamera IP  4 Mpx w obudowie tubowej

szt.

26

   

2

Kamera IP 5 Mpix 7-35mm

szt.

2

   

3

Puszka montażowa kamery

szt.

28

   

4

Uchwyt słupowy

szt.

28

   

5

Switch PoE 10 portowy

szt.

9

   

6

Media konwerter SFP wielomodowy komplet

szt.

4

   

7

Media konwerter SFP jednomodowy komplet

szt.

6

   

8

Rejestrator IP 4 kanałowy

szt.

2

   

9

Rejestrator IP 8 kanałowy

szt.

7

   

10

Stacja kliencka AP komplet

szt.

4

   

11

Monitor 22”

szt.

7

   

12

Monitor 32”

szt.

3

   

13

Uchwyt monitora

szt.

7

   

14

Skrzynka teletechniczna hermetyczna 600 mm

szt.

7

   

15

Skrzynka teletechniczna hermetyczna 500 mm

szt.

7

   

16

Szafa RACK 19”12U

szt.

7

   

17

Szafa RACK 19”32U

szt.

1

   

18

Szafa RACK 19” 42U

szt.

1

   

19

Serwer

szt.

3

   

20

Komputer z procesorem I7

szt.

1

   

21

Komputer z procesorem I5

szt.

7

   

22

Serwer plików

szt.

2

   

23

Dysk HDD 3,5” 4TB

szt.

7

   

24

Dysk HDD 3,5” RAID 2TB

szt.

12

   

25

Skaner dokumentów

szt.

7

   

26

Terminal danych

szt.

7

   

27

Zewnętrzny punkt dostępu

szt.

7

   

28

Szlaban ramię 4,5 m

szt.

1

   

29

Szlaban ramię 3,5m

szt.

2

   

30

Kabel elektryczny 3x1,5mm

mb.

1000

   

31

Przewód FTP kat.6

mb.

2000

   

32

Przewód napowietrzny FTP kat.6

mb.

1000

   

33

Linka stalowa 3mm

mb.

1000

   

34

Konwerter HDMI + USB na RJ45

kpl

7

   

35

Listwa zasilająca do szafy RACK

szt.

7

   

36

Zacisk linki stalowej 3mm

szt.

40

   

37

Śruba rzymska M10

szt.

40

   

38

Switch 26 portów

szt.

2

   

39

Stacja odbiorcza AP Multipoint z anteną

szt.

6

   

40

Kabel_OPTIX_ARAMID_Z-XOTKtcdD_1.2kN_(Przęsło_do_80m)

mb.

1000

   

41

Piqtail

kpl

64

   

42

Patcord

kpl

64

   

43

Adapter LC/LC

szt.

64

   

44

Przełącznica światłowodowa

szt.

4

   

45

Uchwyt słupowy (hak)

szt.

20

   

46

Uchwyt światłowodowy

szt.

40

   

47

wkładka SFP

szt.

10

   

4. Szczegółową specyfikację przedmiotu postępowania przedstawiono w załączniku nr 4  do SIWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2022/CCTV_Trax/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_SIWZ_03_10_22.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.    Termin składania ofert: 14.11.2022 r. do godz. 11:00

2.    Termin otwarcia ofert: 14.11.2022 r. godz. 11:15

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego powstałych w okresie obowiązywania umowy tj. od daty zawarcia umowy do 31.12.2022 r. lub wykorzystania kwoty określonej w umowie.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena

80 %

80 pkt

2.

Gwarancja

10%

10 pkt

3.

Termin dostawy

10%

10 pkt

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.