Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony 02/05/21 "Świadczenie usługi ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie"

56/05/21/DZA/RN                                                                                                                                           Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.05.2021 r.

Ogłoszenie o postępowaniu 

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 02/05/21 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 6:00 do 14:00 (dni robocze od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.   Przedmiot przetargu:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie w obiektach JSW KOKS S.A. położonych w lokalizacjach:

a) Siedziba JSW KOKS S.A.

41-800 Zabrze,

ul. Pawliczka 1,

b)  JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

42-523 Dąbrowa Górnicza

ul. Koksownicza 1,

c)  JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin w Radlinie

44-310 Radlin,

ul. Hutnicza 1,

d)  JSW KOKS S.A. w byłej Koksowni Dębieńsko

44-230 Czerwionka – Leszczyny,

ul. Przemysłowa 12,

e) JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga w Zabrzu

41-800 Zabrze

ul. Zamkowa 9.

 Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

IV.   SIWZ :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2021/Grupa_Interwencyjna_KOKS/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: 16.06.2021 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 16.06.2021 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

od 01.07.2021 r. do  30.06.2023 – 24 miesiące.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

80%

80 pkt.

2.

Czas dojazdu Grupy Interwencyjnej (C2)

20%

20 pkt.

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Oferent związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I,
  • elektronicznie na zasadach określonych w SIWZ.

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.