Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 02/02/24 wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w Uzbrojonym Stanowisku Interwencyjnym (USI) oraz podejmowania działań interwencyjnych

                                                                                Jastrzębie-Zdrój, dnia 22.02.2024 r.

 

Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 02/02/24 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w Uzbrojonym Stanowisku Interwencyjnym (USI) oraz podejmowania działań interwencyjnych na terenie JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”, przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od godz. 6:00 do godz. 14:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW OCHRONA Sp. z o.o. (dalej Regulamin).

III.   Przedmiot przetargu:

1.Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w Uzbrojonym Stanowisku Interwencyjnym (USI) oraz podejmowania działań interwencyjnych na terenie JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”, przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Monitorowanie prowadzone będzie drogą radiową/GSM przez 24 godziny na dobę.

2.Usługi na rzecz Zamawiającego realizowane będą dwuetapowo, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów wykonania zadań, w następującym zakresie prac:

Zadanie nr 1 Podłączenie systemu sygnalizacji napadu i włamania zainstalowanego w obiekcie – Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego JSW Ochrona Sp. z o.o., podłączonego na terenie JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”, przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju, do Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego Wykonawcy, zabezpieczonego w stopniu nie niższym niż stopień 2 wg normy PN-EN 50131-1, w terminie do 2. tygodni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (nie wcześniej niż od dnia 29.02.2024 r. i nie później niż do dnia 30.04.2024 r.).

Zadanie nr 2 Monitorowanie sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji napadu i włamania zainstalowanego na ww. obiekcie oraz podejmowania działań interwencyjnych przez Grupę Interwencyjną, po uzyskaniu za pośrednictwem Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie, zainstalowanych w ww. lokalizacji przez okres 12 miesięcy, od dnia wskazanego przez Zamawiającego (nie wcześniej niż od dnia 29.02.2024 r.), i/lub informacji otrzymanej od pracownika ochrony fizycznej, który w tym czasie pełni służbę na ww. stanowisku.

3. Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

IV.   SWZ :

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2024/USI/Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia__SWZ__02_02_24.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do dnia 06.03.2024 r. do godz. 11:00

2. Termin otwarcia ofert: 06.03.2024 r. godz.11:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 Podłączenie systemu sygnalizacji napadu i włamania zainstalowanego w obiekcie – Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego JSW Ochrona Sp. z o.o. - do 2. tygodni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (nie wcześniej niż od dnia 29.02.2024 r. i nie później niż do dnia 30.04.2024 r.).

Zadanie nr 2 Monitorowanie sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji napadu i włamania zainstalowanego na ww. obiekcie oraz podejmowania działań interwencyjnych przez Grupę Interwencyjną- przez okres 12 miesięcy, od dnia wskazanego przez Zamawiającego  (jednakże nie  wcześniej niż od dnia 29.02.2024 r.)

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

100 %

100pkt

 

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest Ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I.

XII.    Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected] . Informacja o możliwości składania zapytań opisana została w SWZ.

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.