Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 01/07/23 Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV oraz SSWiN, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.

12/08/23/DZA/RN                                                                                

Jastrzębie-Zdrój, dnia 07.08.2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu nr 01/07/23

JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV oraz SSWiN, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.

 

I.   Nazwa i adres Zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 6:00 do 14:00 (dni robocze od poniedziałku do piątku)

e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielenia przetargu/zamówienia:                                                       

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z warunkami Regulaminu określającego zasady Przygotowania Postępowań Przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW OCHRONA Sp. z o.o.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV oraz SSWiN, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.

2. Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

IV.   SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2023/CCTV_2023/Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia__SWZ__01_07_23.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do 21.08.2023 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 21.08.2023 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się nie później niż 30.09.2024 r. lub z dniem wykorzystania budżetu umowy.

VII.   Wadium:

1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9 377,00 złotych w terminie do 21.08.2023 r. do godz. 12.00, w pieniądzu z rachunku bankowego Wykonawcy na rachunek  61102010260000110203082153. Warunkiem uznania wniesienia wadium jest uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego.

2. Wadium nie podlega oprocentowaniu, wnoszone jest w jednostce monetarnej Złoty – PLN.

3. Warunki zwrotu oraz zatrzymania wadium określa Regulamin.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C)

80%

80 pkt.

2.

Gwarancja (G)*

10%

10 pkt.

3.

Termin dostawy (T)**

10%

10 pkt.

*minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące

**maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia to 5 dni

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I .

XII.   Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected] . Informacja o możliwości składania zapytań opisana została w SWZ.

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XVII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.