Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 01/06/23 Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie

09/06/23/DZA/RN                                                                                                                                              Jastrzębie-Zdrój, dnia 06.06.2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu nr 01/06/23

JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie.

 

I.   Nazwa i adres Zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 6:00 do 14:00 (dni robocze od poniedziałku do piątku)

e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielenia przetargu/zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z warunkami Regulaminu określającego zasady Przygotowania Postępowań Przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW OCHRONA Sp. z o.o.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na wezwanie w obiektach JSW KOKS S.A. położonych w lokalizacjach:

Zadanie 1. Siedziba JSW KOKS S.A.

41-800 Zabrze

ul. Pawliczka 1,

Zadanie 2. JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

42-523 Dąbrowa Górnicza

ul. Koksownicza 1,

Zadanie 3. JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin w Radlinie

44-310 Radlin

ul. Hutnicza 1,

Zadanie 4. JSW KOKS S.A. w byłej Koksowni Dębieńsko

44-230 Czerwionka – Leszczyny

ul. Przemysłowa 12,

Zadanie 5. JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga w Zabrzu

41-800 Zabrze

ul. Zamkowa 9.

1. Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

IV.   SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2023/GI_KOKS/Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia__SWZ__01_06_23.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do 19.06.2023 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 19.06.2023 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

od 01.07.2023 r. do  30.06.2024 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I SWZ.

XII.   Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia
o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży
w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze,
w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XVII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.