Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 01/02/24 Dostawa środków czystości na potrzeby Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz zmianie terminu składania ofert.

 

dotyczy: postępowania nr 01/02/24 pn. „Dostawa środków czystości na potrzeby Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.”

 

Działając na podstawie zapisów § 28 ust.1 litera c oraz zgodnie z treścią § 28 ust. 3 „Regulaminu określającego zasady przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW OCHRONA Sp. z o.o.” z dnia 07.11.2023 r.

Zamawiający zawiadamia, że z dniem 26.02.2024 r. dokonuje modyfikacji zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 do SWZ,który dotyczy „Zestawienia asortymentowo-ilościowego środków czystości” oraz dokonuje zmiany zapisów w załączniku nr 2 do SWZ „Formularz Ofertowy”.

1). W związku z powyższym zmianie ulega treść zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia

w sposób następujący:

Pkt. IV. Termin, miejsce i sposób składania oferty:

- zmiana w poz. nr 1 „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.02.2024 r., do godz. 12:00

w Kancelarii Głównej Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy

ul. Armii Krajowej 39 (Kancelaria Główna, pokój nr 9)”,

- zmiana w poz. nr 12 (tabela poniżej):

Pełna nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć):

 

 

Zamawiający: JSW Ochrona Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

OFERTA DO POSTĘPOWANIA NR 01/02/24 NA:

Dostawę środków czystości na potrzeby Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

29.02.2024 r. do godz. 12:30

 

 

Pkt. X. Miejsce i termin przetargu:

- zmiana w pozycji nr 1 „Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu: 29.02.2024 r. w siedzibie Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39. „,

Pkt. XI. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- zmiana w pozycji nr 1 „Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 złotych, w terminie określonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 29.02.2024 r. do godz. 12.00, (bezgotówkowo w formie przelewu z rachunku bankowego Wykonawcy na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy Zamawiającego)”.

2).Modyfikacja w tabeli dotyczącej: „Zestawienia asortymentowo-ilościowego środków czystości”, tj. załącznik nr 1 do SWZ, zmiany dotyczą punktu: 2,3,4,6,7,9,11,12,13,15,44,73.

3). Modyfikacja „Formularza Ofertowego”, tj. załącznik nr 2 do SWZ, zmiany dotyczą punktu: 2,3,4,6,7,9,11,12,13,15,44,73.

 

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem § 28 ust. 3

nowy termin składania ofert został zmieniony na dzień: 29.02.2024 r. godzina 12:00.

 

 

         Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.02.2024 r.

 

Ogłoszenie o postępowaniu

        JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 01/02/24 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości na potrzeby Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od godz. 6:00 do godz. 14:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych w JSW OCHRONA Sp. z o.o.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości na potrzeby Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o. w niżej wymienione miejsca dostawy:

 • Budynek Biura Zarządu JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 4,
 • Budynek Centrum Usług Wspólnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 56,
 • Budynek Zakładu Wsparcia Produkcji w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej 1,
 • Siedziba Zamawiającego JSW Ochrona w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 39,
 • KWK Borynia-Zofiówka (Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Węglowej 4, Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6),
 • KWK Jastrzębie-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Górniczej 1,
 • KWK Pniówek w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18,
 • KWK Budryk w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 10,
 • KWK Knurów-Szczygłowice (Ruch Knurów w Knurowie przy ul. Kopalnianej 1, Ruch Szczygłowice w Knurowie przy ul. Górniczej 1),
 • Siedziba JSW KOKS S.A. w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1,
 • JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1,
 • JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin w Radlinie przy ul. Hutniczej 1,
 • JSW KOKS S.A. w byłej Koksowni Dębieńsko, Czerwionka – Leszczyny, przy ul. Przemysłowej 12,
 • JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga w Zabrzu przy ul. Zamkowej 9,
 • JSW S.A. Biuro Zarządu w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41.

W związku z rozproszoną strukturą firmy Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie prawo do składania zamówień, które będą dostarczane na inne wskazane obiekty zlokalizowane w odległości 100 km od siedziby Zamawiającego (siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający).

2. Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

IV.   SWZ:

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2024/Srodki_czystosci/Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia_SWZ_01_02_24.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: do dnia 29.02.2024 r., do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 29.02.2024 r. godz.12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od daty zawarcia umowy przez okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy.

VII.   Wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł, w terminie do 29.02.2024 r. do godz. 12.00, bezgotówkowo w formie przelewu z rachunku bankowego Wykonawca na rachunek 61102010260000110203082153. Wadium wnoszone jest w PLN. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Warunkiem uznania wniesienia wadium jest uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy przez okres 90 dni od dnia otwarcia ofert. Zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określono w Regulaminie.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

90 %

90pkt

2.

Termin dostawy(C2)*

10 %

10 pkt

 

 

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres podany w punkcie I.

XII.    Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]. Informacja o możliwości składania zapytań opisana została w SWZ.

XIII.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.