Ogłoszenie

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW

Przetarg nieograniczony 01/11/22 Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona II na latach 2022/2023

 Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.11.2022 r.

Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o. ogłasza postępowanie nr 01/11/22 w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy zadania pn.: „Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona II na latach 2022/2023”

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]

II.   Tryb udzielania przetargu:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV.

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego powstałych w okresie obowiązywania umowy. Podane ilości poszczególnych elementów zamówienia stanowią wartość szacunkową.

3. Zestawienie elementów przedmiotu zamówienia przedstawiono w tabeli poniżej :

lp

nazwa materiału

ilość

1

Kamera IP 12 Mpx

3

2

Kamera IP 8 Mpx

10

3

Kamera IP 4 Mpx zmiennoogniskowa

30

4

Kamera IP 5 Mpx 2,8mm

15

5

Kamera IP 2 Mpx zmiennoogniskowa

10

6

Kamera panoramiczna IP

1

7

Kamera dualna termowizyjna 160x200

2

8

Kamera dualna termowizyjna 400x300

1

9

Kamera szybkoobrotowa IP

5

10

Kamera szybkoobrotowa dualna termowizyjna IP

1

11

Rejestrator IP 4 kanałowy

2

12

Rejestrator IP 8 kanałowy

2

13

Rejestrator IP 16 kanałowy

10

14

Rejestrator IP 32 kanałowy

2

15

Rejestrator IP 64 kanałowy

1

16

Pulpit PTZ sterujący kamerami + video

2

17

Switch PoE 6 portowy

5

18

Switch PoE 10 portowy

5

19

Switch PoE 10 portowy 1000 Mbps

20

20

Switch PoE 18 portowy

2

21

Wkładki SFP

20

22

HDD 4 Tb

2

23

HDD 6 Tb

2

24

HDD 8 Tb

5

25

HDD 10 Tb

5

26

Konwerter HDMI - RJ45

20

27

Monitor 32'

5

28

Monitor 55'

3

29

Kamera analogowa kopułka

3

30

Kamera analogowa tubowa

3

31

Kamera szybkoobrotowa analogowa

2

32

Pulpit PTZ sterujący kamerami

1

33

Rejestrator hybrydowy 16 kanałowy

3

34

Rejestrator hybrydowy 32 kanałowy

1

35

Monitor komputerowy 27'

3

36

Switch extender PoE

10

37

Zewnętrzny punkt dostępowy

3

38

Kabel elektryczny 3x1,5 mm

400

39

Przewód FTP żel kat 6

2000

40

Linka stalowa 3mm

600

41

Listwa zasilająca do RACK

5

42

Uchwyt monitora

8

43

Stacja kliencka AP

12

44

Puszka montażowa kamery

50

45

Uchwyt słupowy kamery

40

46

Puszka montażowa kamery obrotowej

6

47

Szafa RACK 19' 9U

1

48

Szafa RACK 19'12U

1

49

Szafa RACK 19' 42U

1

50

Skrzynka teletechniczna 600mm

4

51

Skrzynka teletechniczna 500mm

4

52

Klawiatura i myszka bezprzewodowa

10

53

Kabel światłowodowy

2000

54

adapter światłowodowy

240

55

Przełącznica światłowodowa

20

56

Mufa światłowodowa

5

57

Patchcord światłowodowy

20

58

Piqtail światłowodowy

25

59

Kabel F/UTP kat.6 z linką nośną

2000

 

4. Szczegółową specyfikację przedmiotu postępowania przedstawiono w załączniku nr 4 „Wymagania Techniczne” do SIWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2022/CCTV_2023-2023/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia__SWIZ_.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.    Termin składania ofert: 01.12.2022 r. do godz. 11:00

2.    Termin otwarcia ofert: 01.12.2022 r. godz. 11:15

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego powstałych w okresie obowiązywania umowy tj. od daty zawarcia umowy do 31.12.2023 r. lub wykorzystania kwoty określonej w umowie.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena

80 %

80 pkt

2.

Gwarancja

10%

10 pkt

3.

Termin dostawy

10%

10 pkt

 

 

 

 

 

 

IX.  Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.