Przetarg

Przetarg nieograniczony 01/09/21 Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV, dla Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.

                                                                                                                  Jastrzębie-Zdrój, dnia 30.09.2021 r.

                                                                                                Ogłoszenie o postępowaniu

         JSW Ochrona Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr 01/09/21 w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV, dla Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.   Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV.

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego powstałych w okresie obowiązywania umowy tj. w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy i/lub do wykorzystania budżetu określonego w Umowie.

3. Szacowaną ilość elementów przedmiotu zamówienia przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.

Nazwa

Jednostka

szt./mb 

Szacowana ilość

1

Kamera IP  2 Mpx w obudowie tubowej

szt.

4

2

Kamera IP 2 Mpx w obudowie kopułowej

szt.

8

3

Kamera IP 5 Mpx w obudowie tubowej z obiektywem 2,8-12mm

szt.

16

4

Kamera IP 5 Mpx w obudowie tubowej z obiektywem 7-35mm

szt.

2

5

Kamera IP 8Mpx w obudowie tubowej

szt.

9

6

Kamera szybkoobrotowa IP 2Mpx

szt.

7

7

Kamera szybkoobrotowa IP 4 Mpx

szt.

2

8

Puszka montażowa kamery

szt.

39

9

Puszka montażowa kamery obrotowej

szt.

9

10

Uchwyt słupowy

szt.

39

11

Switch optyczny

szt.

2

12

Switch PoE 12portowy

szt.

17

13

Switch PoE 20 portowy

szt.

1

14

Wkładka SFP wielomodowa

szt.

34

15

Wkładka SFP jednomodowa

szt.

10

16

Klawiatura sterująca IP/RS 485 4 wyjścia HDMI

szt.

1

17

Klawiatura sterująca IP/RS 485

szt.

2

18

Rejestrator IP 8 kanałowy

szt.

5

19

Rejestrator IP 64 kanałowy

szt.

1

20

Dysk HDD 10Tb

szt.

7

21

Stacja kliencka AP

szt.

4

22

Monitor 32”

szt.

5

23

Monitor 42”

szt.

4

24

Monitor 55”

szt.

2

25

Uchwyt monitora

szt.

11

26

Skrzynka teletechniczna hermetyczna 600

szt.

8

27

Skrzynka teletechniczna hermetyczna 500

szt.

4

28

Szafa RACK 19”9U

szt.

5

29

Szafa RACK 19”12U

szt.

1

30

Szafa RACK 19” 42U

szt.

1

31

Światłowód jednomodowy 8 włókien

mb.

1000

32

Uchwyt odciągowy

szt.

50

33

Mufa światłowodowa

szt.

5

34

Pigtaile

kpl

10

35

Kabel elektryczny 3x1,5mm

mb.

500

36

Przewód  FTP kat.6

mb.

1500

37

Przewód  napowietrzny FTP kat.6

mb.

3000

38

Konwerter HDMI+USB – RJ45

szt.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Szczegółową specyfikację przedmiotu postępowania przedstawiono w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/2021/CCTV/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_SIWZ.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.    Termin składania ofert: 20.10.2021 r. do godz. 11:00

2.    Termin otwarcia ofert: 20.10.2021 r. godz. 11:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się nie później niż w dniu 31.10.2022r. lub wykorzystania budżetu określonego w umowie.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena

80 %

80 pkt

2.

Gwarancja

10%

10 pkt

3.

Termin dostawy

10%

10 pkt

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XVII. Wybór najkorzystniejszej oferty nie prowadzi do powstania po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający może nawet po zakończeniu postępowania uznać, że umowa nie leży w interesie Spółki i odstąpić od jej zawarcia unieważniając Postępowanie. Wybór Wykonawcy rodzi po jego stronie obowiązek zawarcia umowy o ile Zamawiający zdecyduje się na jej zawarcie. Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie, w tym zwłaszcza odszkodowawcze, w przypadku nie zawarcia z nim umowy na skutek przeprowadzonego Postępowania.