Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony nr 01/03/21 " Sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona"

                                                                                                         Jastrzębie-Zdrój, dnia 05.03.2021 r.

 

Ogłoszenie o postępowaniu

 

         JSW Ochrona Sp. z o. ogłasza postępowanie nr 01/03/21 w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 6:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.   Przedmiot przetargu:

  1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa elementów systemu wizyjnego CCTV, niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio związanych z działalnością Spółki JSW Ochrona.
  2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego powstałych w okresie obowiązywania umowy tj. w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  3. Zestawienie elementów przedmiotu zamówienia przedstawiono w tabeli poniżej :

Lp.

Nazwa

1

Kamera IP protokół ONVIF 12MPx

2

Kamera IP protokół ONVIF 8MPx

3

Kamera IP protokół ONVIF 5MPx

4

Kamera IP protokół ONVIF 2MPx

5

Kamera IP protokół ONVIF min.2MPx

6

Kamera IP panoramiczna protokół ONVIF min.2MPx

7

Kamera IP z termowizją, protokół ONVIF Rozdzielczość min. 2MPx

8

Kamera IP PTZ ,protokół ONVIF min.5MPx

9

Rejestrator do 4 kamer IP protokół ONVIF0

10

Rejestrator do 8 kamer IP

11

Rejestrator do 16 kamer IP

12

Rejestrator do 32 kamer IP

13

Rejestrator do 64 kamer IP

14

Switch 6 portowy 10/100/1000 Gigabit Ethernet 

15

Switch 10 portowy 10/100/1000 Gigabit Ethernet

16

Switch 26 portowy PoE Fast Ethernt

17

PBE-M2-400 Ubiquiti NanoBeam

18

 Ubiquiti NanoStation 5AC Loco

19

Ubiquiti 5 GHz Rocket ac, Lite

20

Ubiquiti 5GHz AirMax Dual Omni

21

Ubiquiti 5GHz AirMax Dual Omni

22

Zasilacz POE-24-24W-G Ubiquiti

23

Adapter INS-3AF-I-G Ubiquiti Instant 8023af,

24

Wkładka SFP jednomodowa LC RX

25

Wkładka SFP jednomodowa LC TX

26

Pulpit sterujący kamerami,

27

Dysk Twardy do ciągłego zapisu

28

Dysk Twardy do ciągłego zapisu

29

Dysk Twardy do ciągłego zapisu

30

Monitor 22cale FullHD

31

Monitor 32cale FullHD

32

Monitor 55cali FullHD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Szczegółową specyfikację przedmiotu postępowania przedstawiono w załączniku nr 3  SIWZ.

5.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/CCTV_SIWZ.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.      Termin składania ofert: 24.03.2021 r. do godz. 12:00

2.      Termin otwarcia ofert: 24.03.2021 r. godz. 12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się nie później niż
w dniu 30.04.2022 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert

L.p.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena

80 %

80 pkt

2.

Gwarancja

10%

10 pkt

3.

Termin dostawy

10%

10 pkt

 

 

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.