Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony 01/11/20 "Świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia na rzecz JSW Ochrona Sp. z o.o."

48/11/20/DZA/RN                                                                                                                                Jastrzębie-Zdrój, dnia 01.12.2020 r.

 

                                                                                     Ogłoszenie o postępowaniu

 

         JSW Ochrona Sp. z o. ogłasza postępowanie nr 01/11/20 w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy świadczenia usług podwykonawstwa ochrony mienia na rzecz JSW Ochrona Sp. z o.o.

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

III.   Przedmiot przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług podwykonawstwa ochrony mienia w niżej wymienionych lokalizacjach :

Zadanie 1. Ochrona infrastruktury kolejowej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o

Zadanie 2. Ochrona mienia JSW Logistics Sp. z o.o.

Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 oraz 2 do SIWZ.

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: 

https://jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/przetargi/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_01_11_20.pdf 

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.Termin składania ofert: 18.12.2020 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 18.12.2020 r. godz. 12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia :

- Zadanie 1 - 01.01.2021- 31.12.2022 r.

- Zadanie 2 - 01.01.2021- 31.12.2022 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

       90 %

              90pkt

2.

Termin płatności (C2)*

       10%

             10pkt

 

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.

XVI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.