Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony 01/10/19 "Dostawa środków czystości na potrzeby JSW Ochrona Sp. z o.o." .

07/10/19/DZA/RN                                                                                      Jastrzębie-Zdrój, dnia 03.10.2019 r.

 

 

 

                                  Ogłoszenie o postępowaniu

 

         JSW Ochrona Sp. z o. ogłasza postępowanie nr 01/10/19 w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy Dostaw środków czystości na potrzeby JSW Ochrona Sp. z o.o. .

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

III.   Przedmiot przetargu:

Przedmiotem postępowania jest dostawa środków czystości w ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do SIWZ  na potrzeby JSW Ochrona Sp. z o.o.  na poniższe lokalizacje :

-              Budynek Biura Zarządu JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 4

-              Budynek Centrum Usług Wspólnych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Armii Krajowej 56

-              Budynek Zakładu Wsparcia Produkcji w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Towarowej 1

-              Siedziba Zamawiającego JSW Ochrona w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Armii Krajowej 39

W związku z rozproszoną strukturą firmy Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie prawo do składania zamówień, które będą dostarczane na inne wskazane obiekty zlokalizowane w odległości 100km od Siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://www.jswochrona.pl/fileadmin/user-files/1.Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_01-10-19.pdf

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.Termin składania ofert: 22.10.2019 r. do godz. 14:00

2. Termin otwarcia ofert: 23.10.2019 r.

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i kończy się nie później niż
w dniu 31.03.2021 r.

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert:

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

80 %

80pkt

2.

Termin dostawy* (C2)

10 %

10 pkt

3.

Termin płatności* (C3)

10%

10 pkt

 

 

 

 

 

 

*- Maksymalny termin dostawy dla poszczególnych zamówień to 3 dni a minimalny wymagany termin płatności to 60 dni

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 8).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.