Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony 01/02/21 "Wyłonienie Zarządcy nieruchomości Biuro Zarządu JSW S.A, Centrum Usług Wspólnych oraz JSW Ochrona Sp. z o.o."

                                                                                                                                                                               Jastrzębie-Zdrój, dnia 26.02.2021 r.

 

                                     Ogłoszenie o postępowaniu

 

         JSW Ochrona Sp. z o. ogłasza postępowanie nr 01/02/21 w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy wyłonienia Zarządcy nieruchomości Biuro Zarządu JSW S.A, Centrum Usług Wspólnych oraz JSW Ochrona Sp. z o.o..

I.   Nazwa i adres zamawiającego:

JSW Ochrona Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 39

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Godziny otwarcia od 6:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres e-mail: [email protected]remove-this.jswochrona.pl

II.   Tryb udzielania przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

III.   Przedmiot przetargu:

1.            Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie niżej opisanymi nieruchomościami :

a)            Budynek Biura Zarządu JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 4:

•              całkowita powierzchnia budynku wynosi: 11 404,78 m2  na którą składają się:

•              powierzchnia terenu zewnętrznego wynosi 20 980 m2 + jar

b)           Budynek Centrum Usług Wspólnych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Armii Krajowej 56

•              całkowita powierzchnia budynku wynosi 3 132,65m2, na którą składa się 130 pomieszczeń. B.

•              Powierzchnia terenu zewnętrznego wynosi 6762 m2, w tym:

c)            Siedziba Spółki JSW Ochrana Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

•              całkowita powierzchnia budynku wynosi 272,30m2, na którą składa się 17 pomieszczeń

  • powierzchnia terenu zewnętrznego wynosi 765,00 m2

IV.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi: https://jswochrona.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_01_02_21.pdf  

V.   Termin składania i otwarcia ofert:

1.Termin składania ofert: 17.03.2021 r. do godz. 12:00

2. Termin otwarcia ofert: 17.03.2021 r. godz. 12:30

VI.   Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania zamówienia : 01.04.2021-31.03.2023

VII.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.   Kryteria oceny ofert

 

L.p.

 

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

Max liczba punktów kryterium

1.

Cena (C1)

       100 %

         100 pkt

 

 

 

 

 

IX.   Miejsce składania ofert:

Kancelaria Główna Zamawiającego, która mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39 (pokój nr 9).

X.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

XI.   Forma składania ofert:

  • osobiście na adres podany w punkcie I
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

XII.   Oferenci mogą kierować do Zamawiającego zapytania wyłącznie drogą mailową na adres [email protected]

XIII.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XIV.   Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

XV.   Zamawiający nie będzie się domagał od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.

XVI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.